Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Xclusief Autoverhuur

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-01-2019 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64092011.

In deze voorwaarden wordt verstaan:

 1. Onder verhuurder: Xclusief Autoverhuur gevestigd te Lunteren aan het adres Hindelaan 69. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64092011
 2. Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
 3. Onder voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
 4. Onder bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig;
 5. Reservering: de reservering van een voertuig voor een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs overeengekomen tussen huurder en verhuurder.
 6. Schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van
  1. beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten;
  2. met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder van het voertuig aansprakelijk is.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, reservering en huurovereenkomst, tot stand gekomen, tussen huurder en verhuurder;
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 3. De huurder dient voortijdig op de hoogte te zijn gesteld van de algemene voorwaarden. De huurder gaat akkoord met de algemene voorwaarden tijdens het reserveren en deze zullen fysiek ondertekend worden voordat de dienst wordt afgenomen.
 1. Een reservering komt tot stand op het moment van een schriftelijk akkoord van huurder op een door verhuurder uitgebrachte offerte betreffende verhuur; ofwel middels een door huurder gedane telefonische reservering welke door verhuurder schriftelijk is bevestigd;
 2. De huurovereenkomst betreft de schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen reservering alsmede de staat van het voertuig met o.a. de kilometerstand en eventuele schade van het voertuig;
 3. De huurovereenkomst sluit mondelinge totstandkoming uit. De huurovereenkomst is slechts bindend voor verhuurder op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend;
 4. De huurovereenkomst komt in plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.
 1. De huurder kan tot 7 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Verhuurder zal trachten hieraan zoveel mogelijk medewerking te verlenen;
 2. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt door de huurder, is deze een annuleringsvergoeding verschuldigd aan verhuurder:
  -25% over het totale huurbedrag indien huurdatum verder verwijderd is dan 30 dagen.
  -50% over het totale huurbedrag indien huurdatum tussen de 30 en 14 dagen valt.
  -75% over het totale huurbedrag indien huurdatum 13 dagen tot aan huurdag beslaat.
 3. Indien huurder, zonder annulering, de reservering niet nakomt, is huurder 100% van de overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd;
 4. Annulering dient schriftelijk per post of email te geschieden;
 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen;
 2. De huurprijs van het door verhuurder ter beschikking gestelde voertuig is inclusief een vrij af te leggen afstand van 100 km tenzij anders is overeengekomen. Daar boven gereden kilometers worden door verhuurder, tegen het in de huurovereenkomst genoemde tarief, achteraf in rekening gebracht en/of verrekend met de door verhuurder betaalde waarborgsom;
 3. Vaststelling van het aantal verreden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller door verhuurder. Indien de kilometerteller defect raakt of de verzegeling verbroken is dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder;
 4. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden, brandstofkosten, reinigingen parkeerkosten voor rekening van de huurder;
 5. Huurder dient het voertuig op de overeengekomen datum en tijdstip weer bij verhuurder in te leveren. Bij overschrijding van 15 minuten is een huurprijs verschuldigd zoals deze normaal gezien per uur in rekening wordt gebracht waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt gerekend.
 1. De huurder is, vanaf het moment van reservering, de bij de reservering overeengekomen huurprijs aan verhuurder verschuldigd;
 2. Na het tot stand komen van de reservering wordt de hierop betrekking hebbende factuur door verhuurder, per email, verzonden. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen en dient vooraf het afnemen van de dienst plaats te vinden;
 3. Indien de huurder niet binnen de in het vorige lid genoemde tijd heeft betaald, is de huurder van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, en is de huurder gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten conform de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en heeft verhuurder het recht de dienst te weigeren aan huurder;
 4. De op reservering van toepassing zijnde waarborgsom dient uiterlijk bij aanvang van de reservering aan verhuurder te zijn voldaan;
 5. Restitutie van de waarborgsom, onder aftrek van o.a. kilometervergoeding, brandstofkosten, boetes en andere voorkomende en aantoonbare kosten, vindt plaats binnen 7 dagen na beëindiging van de reservering.
 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt;
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen;
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder, eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder, zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld in het huurcontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 4. Indien huurder het voertuig onder begeleiding van een instructeur bestuurd is huurder verplicht alle instructies op te volgen. Indien huurder minimaal twee maal door de instructeur gewezen is op afwijkend gedrag is de instructeur gerechtigd de rit af te breken. Er is geen sprake van enige restitutie van reeds betaalde gelden;
 5. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren op of in het voertuig mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan met het voertuig op een circuit te rijden, dan wel op een onverharde weg of buiten de openbare weg of het voertuig competitief (straatraces, stoplicht-sprintjes) te gebruiken;
 6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten Nederlands grondgebied te besturen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder;
 7. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken;
 8. Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Bij overtreding daarvan is huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en komstenderving van verhuurder zoals bij inbeslagname van het voertuig;
 9. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid;
 10. Bij boetes en/of bekeuringen ontstaan tijdens de reservering wordt het CJIB door verhuurder op de hoogte gesteld van de n.a.w. gegevens van de huurder;
 11. Bij het parkeren van het voertuig dient huurder, ter voorkoming van schade, hier de nodige toezicht op uit te oefenen. Het voertuig dient op een veilige en/of afgesloten plaats te worden geparkeerd, niet zijnde direct aan of langs de openbare weg;
 12. Bij einde reservering dient het voertuig volledig te zijn volgetankt of worden brandstofkosten berekend voor rekening van de huurder.
 1. De door verhuurder ter beschikking gesteld voertuig is verzekerd inclusief een ‘verhuur clausule”. Huurder is derhalve verzekerd tegen alle voorkomende schades;
 2. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van het voertuig gedurende de reservering;
 3. Bij aanvang en einde van de reservering wordt het voertuig door huurder en verhuurder op schade geïnspecteerd. Tenzij in de schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen;
 4. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
  • verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  • de instructies van verhuurder op te volgen;
  • de politie ter plaatse te waarschuwen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
  • binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig met inachtneming van het volgende;
 6. Het eigen risico voor huurder m.b.t. alle tijdens de reservering aan het voertuig ontstane schade is beperkt tot 2500,-, uitgezonderd in geval van diefstal of vermissing en tenzij:
  • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met de   Wegenverkeerswet of het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels;
  • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;
  • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
  • het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
  • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden;
  • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende sleutels of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals kentekenbewijs);
  • de schade is ontstaan als gevolg van een eenzijdig ongeval;
 7. Het eigen risico bij diefstal of vermissing bedraagt 25.000. Dit eigen risico kan niet worden verlaagd. Bij diefstal of vermissing dient u de sleutel te kunnen overleggen anders wordt de vervangingswaarde van het voertuig in rekening gebracht;
 8. Indien niet is voldaan aan de voorwaarden uit artikel 7 en 8 is de huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade ontstaan aan het voertuig of aantoonbare bedrijfsschade van verhuurder indien dit het gevolg is van aan huurder toe te rekenen kwade opzet of schuld. Het eigen risico van huurder bedraagt dan het werkelijk schadebedrag tot maximaal de door verhuurder aangetoonde taxatiewaarde van het voertuig.
 1. Verhuurder stelt het in de huurovereenkomst genoemde voertuig ter beschikking tijdens de reservering. Het voertuig is schoon, goed onderhouden, voorzien van een volle brandstoftank en voor zover verhuurder dit kenbaar is of zou moeten zijn in technisch goede staat;
 2. Indien verhuurder niet aan haar prestatieplicht kan voldoen vanwege materiele of technische mankementen en/of slechte weersomstandigheden, heeft huurder recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden die verhuurder heeft ontvangen voor de reservering of zal verhuurder, indien gewenst door huurder, een nieuwe reservering plannen of een ander voertuig ter beschikking stellen.
 3. Verhuurder zal huurder op de hoogte stellen van ten laste van huurder ontvangen boetes en/of bekeuringen. De betaling hiervan komt voor rekening van de huurder.
 1. Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de reservering foto’s dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden;
 2. Alle ontwikkelde grafische werken van verhuurder worden beschermd door het auteursrecht & merkenrecht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gekopieerd worden door externen.
 1. Klachten over de huurovereenkomst en/of uitvoering daarvan waaraan de huurder gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven, binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk ingediend worden bij verhuurder. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de huurder zijn rechten ter zake verliest;
 2. Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de huurder beslecht wil zien, zal huurder zich wenden tot de kantonrechter;
 3. Het indienen van een klachten ontheft de huurder nimmer van zijn verplichting tot presteren van zijn deel van de overeenkomst.
 1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), Algemene Voorwaarden of  bijlagen geldt de volgende rangorde;
  a. De huurovereenkomst
  b. De reservering en andere bijlagen van de huurovereenkomst
  c. De Algemene Voorwaarden
 2. Alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingend recht anders bepaalt of nadrukkelijk anders is overeengekomen. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten;
 3. Indien één of meer van deze bepalingen in deze overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of onafdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking daarvan volgt.

UNIEKE ERVARINGEN

REVIEWS

 • Wilma van Meerten Avatar
  Wilma van Meerten

  15/11/2017

 • Gertjan van Ginkel Avatar
  Gertjan van Ginkel

  Ik heb immiddels 2 maal gereden in deze geweldige auto,... Lees meer 23/11/2018